Gelsin Hayat Bildigi Gibi

Gelsin Hayat Bildigi Gibi
  • 《Gelsin Hayat Bildigi Gibi》演唱歌手: Ceza
  • 《Gelsin Hayat Bildigi Gibi》所属专辑: Yerli Plaka
  • 作词:Aksu, Ceza, Sayiner, Soniq
  • 作曲:
  • 编曲:
  • 发布时间:2016-07-02
  • 歌曲风格: HipHop   更多标签 

热门歌曲标签

Gelsin Hayat Bildigi Gibi 歌词

+ 展开

歌曲Gelsin Hayat Bildigi Gibi是歌手Ceza演唱的一首歌曲。
特别声明:天网音乐网网站并不存储任何音乐数据,所有音乐均来之第三方链接调用。 天网音乐网网站只提供对音乐的索引,为广大网友更快找到好听的音乐。
+ 显示全部歌词内容