La Cumparsita

La Cumparsita
  • 《La Cumparsita》演唱歌手: La Ventana
  • 《La Cumparsita》所属专辑: Como El Tango, Como El Jazz
  • 作词:
  • 作曲:
  • 编曲:
  • 发布时间:2016-06-12
  • 歌曲风格: 手风琴   探戈   纯声   纯音乐 节奏 

热门歌曲标签

La Cumparsita 歌词

+ 展开

歌曲La Cumparsita是歌手La Ventana演唱的一首歌曲。
特别声明:天网音乐网网站并不存储任何音乐数据,所有音乐均来之第三方链接调用。 天网音乐网网站只提供对音乐的索引,为广大网友更快找到好听的音乐。
+ 显示全部歌词内容